Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ventriloquism /ven'triləkwizəm/  

  • Danh từ
    thuật nói tiếng bụng (không máy môi mà thành tiếng, người nghe có cảm giác là tiếng không phát sinh tại chỗ mà từ xa)