Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật, cách viết khác veldt)
    savan cỏ cao (Nam Phi)

    * Các từ tương tự:
    veldt