Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thảo nguyên (Nam phi)