Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • trạng từ
    nghiêng ngã, không vững chắc