Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unnaturalize /'ʌn'nætʃrəlaiz/  

 • Ngoại động từ
  làm cho trái với thiên nhiên
  làm cho gượng gạo
  làm mất tình cảm thông thường

  * Các từ tương tự:
  unnaturalized