Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unnaturalized /'ʌn'nætʃrəlaizd/  

  • Tính từ
    không được nhập quốc tịch, không được nhập vào (nước nào)