Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dỡ hàng
  unload a ship
  dỡ hàng ở tàu xuống
  unload shopping from a car
  dỡ hàng mua sắm trên xe xuống
  tháo (đạn ở súng ra), tháo (phim ở máy ảnh ra)
  chuyển hàng xuống (tàu, xe)
  xe tải chỉ có thể đỗ ở đây khi bốc dỡ hàng mà thôi
  (khẩu ngữ) tống [khứ] (ai, cái gì) sang (cho ai)
  do you mind if I unload the children onto you this afternoon?
  Chị có phiền nếu em tống tụi trẻ sang cho chị chiều nay không?

  * Các từ tương tự:
  unloader