Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unhinge /ʌn'hindʒ/  

  • Động từ
    Làm cho xáo trộn đầu óc
    cú sốc làm anh ta xáo trộn đầu óc

    * Các từ tương tự:
    unhinge