Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    dọn dẹp; sắp đặt
    giải quyết sự tắt nghẽn; thông đường

    * Các từ tương tự:
    uncluttered