Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đã dọn dẹp; gọn gàng
    đã thông; thông suốt