Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) máy siêu ly tâm

    * Các từ tương tự:
    ultracentrifugally