Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    bằng cách dùng máy siêu li tâm