Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • giới từ
    viết tắt của between

    * Các từ tương tự:
    tweeny, 'tween