Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

turbidness /'tɜ:bidness/  

  • Danh từ
    như turbidity