Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tumbler-drier /'tʌmblədraiə[r]/  

  • Danh từ
    như tumble-drier