Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tumble-drier /'tʌmbldraiə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác tumbler-direr)
    máy sấy quần áo (đã giặt)