Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều, khẩu ngữ)
    cuộc tranh chấp quyền nuôi con (trong một cuộc ly hôn)

    * Các từ tương tự:
    tug of love