Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thgt)sự đòi con (sự tranh chấp về việc trông coi đứa bé giữa những người bố mẹ ly thân hoặc ly dị)

    * Các từ tương tự:
    tug-of-love