Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đoàn, đàn, toán
  a troop of school children
  một toán học sinh
  những đàn hươu
  phân đội, kỵ binh; phân đội pháo binh; phân đội xe cơ giới
  phân đội hướng đạo sinh
  troops
  (số nhiều)
  quân, bộ đội, binh lính
  yêu cầu rút binh lính nước ngoài đi
  Động từ
  kéo nhau đi từng đàn
  trẻ em kéo nhau từng đàn ra khỏi trường
  trooping the colour
  (Anh)
  lễ rước cờ trung đoàn trước hàng quân (nhân dịp lễ sinh nhật của vua hoặc nữ hoàng)

  * Các từ tương tự:
  troop-carrier, troop-horse, troop-ship, troop-transport, trooper