Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transit visa /'trænzitvi:zə/  

  • thị thực quá cảnh

    * Các từ tương tự:
    transit visa