Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transfer list /'trænsfɜ:list/  

  • danh sách cầu thủ bóng đá nhà nghề xin chuyển sang câu lạc bộ khác

    * Các từ tương tự:
    transfer list