Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trampoline /'træmpəli:n/  

 • Danh từ
  (thể thao)
  tấm lưới nhún
  (thể thao)
  nhảy lưới nhún
  thích nhảy lưới nhún

  * Các từ tương tự:
  trampoliner