Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người biểu diễn nhào lộn trên tấm vải có khung lò xo (như) trampolinist