Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc vận động tôn giáo ở Anh xuất phát từ Oxford (
  )
  Tính từ
  (thuộc) cuộc vận động tôn giáo ở Anh xuất phát từ Oxford (
  )

  * Các từ tương tự:
  tractarianism