Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    những nguyên lý của cuộc vận động tôn giáo ở Anh xuất phát từ Oxford (
    )