Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh-Ân) bữa ăn trưa
    Nội động từ
    (Anh-Ân) ăn trưa