Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    buộc một số chỗ lại mà nhuộm (khiến vải nhuộm xong có chỗ đậm chỗ nhạt)

    * Các từ tương tự:
    tie-dyeing