Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tie-dyeing /'taidaiiŋ/  

  • Danh từ
    lối nhuộm vải buộc một số chỗ