Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thumb-tack /'θʌmtæk/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như drawing-pin