Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thither /'ðiðə[r]/  

 • Phó từ
  (cổ)
  tới đó; hướng tới đó
  hither and thither
  xem hither

  * Các từ tương tự:
  thitherward, thitherwards