Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thenceforward /ðens'fɔ:wə[r]d/  

  • Phó từ
    như thenceforth