Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thenceforth /ðens'fɔ:θ/  

  • Phó từ
    (cách viết khác thenceforward)
    từ lúc ấy, từ dạo đó