Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thanksgiving /,θæŋks'giviŋ/  

  • Danh từ
    sự tạ ơn (Chúa)

    * Các từ tương tự:
    Thanksgiving Day