Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Thanksgiving Day /,θæŋks'giviŋ,dei/  

  • (cách viết khác thanks-giving)
    ngày lễ tạ ơn Chúa (vào ngày thứ năm tuần lễ thứ tư tháng mười một ở Mỹ; ngày thứ hai tuần lễ thứ hai tháng mười ở Ca-na-đa)