Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tenderloin /'tendəlɔin/  

  • Danh từ
    (cách viết khác tenderloin steak)
    thịt thăn

    * Các từ tương tự:
    tenderloin steak