Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh-Ân) đồn lính
    đồn cảnh sát

    * Các từ tương tự:
    tanadar