Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (ấn độ) đồn trưởng đồn cảnh sát
    chỉ huy đồn lính