Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tabular /'tæbjulə[r]/  

  • Tính từ
    dưới dạng bảng, dưới dạng biểu
    con số thống kê trình bày dưới dạng bảng

    * Các từ tương tự:
    tabularize