Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • xếp thành cột; bảng
    tạo bề mặt phẳng cho