Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

synthesize /'sinθisaiz/  

  • Ngoại động từ
    tổng hợp
    tổng hợp

    * Các từ tương tự:
    synthesize, synthesise, synthesizer, synthesizer, synthesiser