Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Cách viết khác : synthesiser
    (máy tính) bộ tổng hợp

    * Các từ tương tự:
    synthesizer, synthesiser