Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swivel-chair /'swivlt ∫eə[r]/  

  • Danh từ
    ghế quay

    * Các từ tương tự:
    swivel chair