Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swivel chair /'swivl'tʃeə/  

  • Danh từ
    ghế quay

    * Các từ tương tự:
    swivel-chair