Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swell mob /'swel'mɔb/  

  • Danh từ
    (từ lóng) tụi kẻ cắp ăn mặc sang trọng

    * Các từ tương tự:
    swell mobsmen, swell-mobsman