Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swell mobsmen /'swel'mɔbzmən/  

  • Danh từ
    (từ lóng) giới kẻ cắp ăn mặc sang trọng