Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sóng vỗ; tiếng sóng vỗ ì oàm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự nghênh ngang, sự huênh hoang khoác lác; sự nạt nổ thét lác
  Động từ
  (từ cổ,nghĩa cổ) quật mạnh
  vỗ ì oàm (sóng)

  * Các từ tương tự:
  swashbuckle, swashbuckler, swashbuckling, swasher, swashing, swashy