Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swashbuckling /'swɒ∫bʌkliη/  

  • Tính từ
    phiêu lưu hảo hán
    swashbuckling heroes
    những anh hùng phiêu lưu hảo hán