Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suspender /sə'spendə[r]/  

 • Danh từ
  (Anh, thường số nhiều) nịt bít tất
  suspenders
  (Mỹ) (cách viết khác braces)
  dây đeo quần

  * Các từ tương tự:
  suspender belt