Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suspender belt /sə,spendəbent/  

  • Danh từ
    dây lưng (của nữ, có móc móc bít tất dài)