Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cách viết khác suss)(-ss-) (tiếng lóng)
  sus somebody (something) [out]
  khám phá, tìm ra
  I've got him (itsussed [out]
  bây giờ thì tôi đã khám phá ra (hiểu) nó (điều đó)
  chúng tôi đã tìm ra ai làm điều đó
  sus something out
  xem xét kỹ lưỡng
  tôi đã cử Joe đến xem xét kỹ lưỡng khả năng giao dịch buôn bán của họ

  * Các từ tương tự:
  susceptance, susceptibility, susceptible, susceptibleness, susceptibly, susceptive, susceptivity, susi, suspect